Czcionki:
Kontrast:

Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Dodano: 20.12.2023
Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Strategia opracowana została na podstawie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie polityki spójności UE na lata 2021-2027 (art. 29 rozporządzenia PE i Rady UE 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej oraz art. 34 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022, poz. 1079), stanowiąc fundament realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zachęcamy do zgłaszania uwag do dokumentu.

Termin trwania konsultacji społecznych:

Od 20 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu:

– elektroniczne na adres biuro@subregion.pl,

– przesłać na adres – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44- 200 Rybnik z dopiskiem „Konsultacje Strategii” (decyduje data wpływu).

Projekt Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Załącznik nr 1. Lista projektów podstawowych ZIT

Załącznik nr 2. Lista projektów rezerwowych ZIT

Załącznik nr 3. Lista projektów OSI

Załącznik nr 4. Lista projektów podstawowych FEnIKS

Załącznik nr 5. Lista projektów rezerwowych FEnIKS

Załącznik nr 6. Lista projektów strategicznych

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG

Sprawozdanie_konsultacje społeczne

Załącznik nr 1_Zestawienie zgłoszonych uwag