Czcionki:
Kontrast:

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji.

Dodano: 17.04.2019
wybór kandydata na stanowisko pracy

Dyrektor Biura Związku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji.

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) wykształcenie wyższe,
d) minimum 5 letnie doświadczenie w branży turystycznej, promocji oraz w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej,
e) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
b) podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
c) dobra znajomość zasad pozyskiwania, zarządzania i rozliczania środków unijnych,
d) znajomość języka angielskiego i czeskiego na poziomie komunikatywnym w pisowni i w mowie,
e) dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point oraz programów graficznych,
f) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, organizacjami, instytucjami itp.,
g) inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie,
h) zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Zakres wymaganych zadań na stanowisku wraz z informacją o wymaganych dokumentach znajduje się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym poniżej w załączniku. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25.04.2019 roku do godz. 12.00 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA DS. PROMOCJI, TURYSTYKI I INFORMACJI w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu do Biura Związku, a nie data nadania.