Czcionki:
Kontrast:

Nabór uzupełniający w ramach Projektu „Gminy z dobrą energią…”

Dodano: 28.05.2020
oze_world-850x450

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią…” – łącznie 78 miejsc na terenie 13 gmin Subregionu.

Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy) – wykaz dostępnych instalacji w ramach poszczególnych gmin znajduje się w załączniku.

Projekt „Gminy z dobrą energią…”  został zainicjowany w kwietniu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu (obecnie jest to łącznie 78 instalacji). Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej (przy czym montaż instalacji fotowoltaicznej ma jedynie charakter uzupełniający do wymiany kotła).

 

Uprawnieni do złożenia wniosku

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie trzynastu gmin: Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Rodzaje instalacji objętych grantami

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii spośród:

 • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
 • instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.

oraz dodatkowo:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz węzeł cieplny.

Maksymalna możliwa do pozyskania przez Grantobiorcę kwota grantu na poszczególną instalację wynosi:

 • w przypadku instalacja kotła gazowego kondensacyjnego o mocy grzewczej od 10 kW do 25 kW – 14.000,00 zł,
 • w przypadku instalacji kotła na pelet o mocy od 10 do 17 kW (włącznie) – 15.000,00 zł,
 • w przypadku instalacji kotła na pelet o mocy powyżej 17 do 25 kW – 17.500,00 zł,
 • w przypadku instalacji węzła cieplnego – 9.500,00 zł,
 • w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp – 14.100,00 zł.

W przypadku łączenia instalacji (wymiany kotła z instalacją PV) kwoty grantów sumują się.

W ramach naboru dostępne są dla wnioskodawców z poszczególnych gmin ograniczone rodzaje i ilości instalacji – wykaz dostępnych instalacji znajduje się w załączniku.

 

Forma wsparcia

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

 

Warunki złożenia wniosku:

 • Wnioskodawcą może być właściciel, współwłaścicielem lub użytkownik wieczysty domu jednorodzinnego w na terenie jednej z trzynastu wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu (wzór poniżej).
 • Wnioskodawca musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie i  złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne w załącznikach poniżej, tj.:
  • Wypełniony i podpisany wniosek
  • Klauzula informacyjna
  • Karta audytu energetycznego (kopia)
  • ew. rachunki/rozliczenia zużycia energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego z minimum 90 dni w przeliczeniu na 1 rok. Do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury lub zestawiania zużycia z zakładu energetycznego starsze niż 2 lata od daty złożenia wniosku.
  • ew. inne załączniki, tj. oświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów merytorycznych
 • Lista zakwalifikowanych uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych. W przypadku dużej liczby chętnych powstanie lista rezerwowa.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe wskazane w Załączniku nr 12 do Regulaminu – NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Złożonym wnioskom zostaną nadane numery ewidencyjne, o których Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez pracowników Biura drogą mailową lub telefoniczną.

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone bez możliwości ich uzupełnienia przez Wnioskodawcę.

Za wnioski niekompletne uznaje się wnioski, które nie mają załączonej karty Audytu energetycznego. Pozostałe elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym wezwaniu do uzupełniania. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Biuro Związku zastrzega, że może się zwrócić o dodatkowe wyjaśnienia w związku z przedłożonymi dokumentami.

 

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego prowadzony będzie w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 r. Wnioski, które wpłyną do Biura przed lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać:

 • W formie skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów (wyłącznie w formacie pdf – nie dopuszcza się przesyłania zdjęć dokumentów), przesłanych na adres: dobraenergia@subregion.pl od 01.06.2020 do dnia 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisania na listę zakwalifikowanych, oryginały trzeba będzie dostarczyć we wskazanym terminie do Biura Związku;
 • W formie papierowej – w zamkniętej kopercie z adnotacją „Gminy z dobra energią – nabór uzupełniający” w skrzynce podawczej w siedzibie Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (II piętro) – od 01.06.2020 do dnia 30.06.2020 do godz. 15.00.
 • W formie papierowej – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora na adres Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik – wpływ od 01.06.2020 do dnia 30.06.2020 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

 

Informacje dot. naboru można uzyskać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Pani Hanna Apacka i Pani Natalia Byglewska, tel. 32 422 24 46, 512 986 477 lub mailowo: dobraenergia@subregion.pl

 

Dokumenty:

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin)

Zasady naboru uzupełniającego

Wniosek o przyznanie grantu – nabór uzupełniający – wzór

Karta audytu energetycznego – wzór

Regulamin Projektu