Czcionki:
Kontrast:

Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach – na razie zostaje !!!

Dodano: 15.07.2017
Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicac

Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło wiosną tego roku do Prezesów Sądów Apelacyjnych o dokonanie analiz istniejącej wewnętrznej struktury organizacyjnej sądów oraz oceny zasadności funkcjonowania niektórych wydziałów i sekcji orzeczniczych. Działania te były tłumaczone potrzebą racjonalizacji struktury sądów powszechnych.

W odniesieniu do Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku, wskazywano że funkcjonowanie struktury zamiejscowej na szczeblu sądownictwa okręgowego jest nietypowe – na 45 funkcjonujących w Polsce sadów okręgowych ośrodki zamiejscowe posiada jedynie Sąd Okręgowy w Gliwicach (z siedzibą w Rybniku) oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu (z siedziba w Lesznie i Pile). Ministerstwo powoływało się przy tym na to, że odległość między Rybnikiem a Gliwicami wynosi ok. 25 km, a między Lesznem i Piłą a Poznaniem od 80 do 100 km. Ministerstwo Sprawiedliwości pominęło natomiast zupełnie fakt, że Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku, obejmuje właściwością cały obszar Subregionu Zachodniego liczący niemal 650 000 mieszkańców.

W związku z powyższym samorządy tworzące Związek, a także sam Związek przystąpiły do podjęcia działań, mających na celu obronę Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku. Zarząd Związku podjął stosowną uchwałę wraz ze stanowiskiem i przekazał ją na ręce Marszałka Sejmu, Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Sprawiedliwości. W odpowiedzi na podejmowane działania Związek uzyskał pisemne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z którym na obecnym etapie Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości podjęło decyzję o odstąpieniu od znoszenia wydziałów zamiejscowych sądów powszechnych.

Decyzja ministerstwa sprawiedliwości