Czcionki:
Kontrast:

Pierwsze ogłoszenia o konkursach w ramach RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 29.06.2015
Pozytywna energia

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasił w dniu 26 czerwca 2015 roku konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego oraz w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń na stronie rpo.slaskie.pl oraz na zakładce Regionalne Inwestycje Terytorialne.