Czcionki:
Kontrast:

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach projektu “Łączymy z energią…”

Dodano: 09.09.2019
inspektor nadzoru

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wybrana została oferta złożona przez:

Ascalor Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownicy przy ul. Radawskiej 10.

Powyższa oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, a tym samym uzyskała 100 pkt. wg. przyjętych kryteriów.

Zawiadomienie o wyborze oferty