Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko Zarządu w sprawie niskiej emisji

Dodano: 01.12.2015
Stanowisko Zarządu w sprawie niskiej emisji

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza na obszarze całego Subregionu Zachodniego, jak również zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, niezbędne jest m.in. wprowadzenie nakazu stosowania wysokosprawnych źródeł grzewczych, jak również ograniczeń w stosowaniu paliw niskiej jakości.

Mając na uwadze powyższe, w imieniu wszystkich JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego apelujemy, aby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie jakości stosowanych paliw, wskazując odpowiednio zawartości siarki, popiołu oraz wartości opałowej dla lokali i budynków – podmiotów nie zobowiązanych do posiadania decyzji emisyjnej, a także poprzez stosowanie kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa min. klasy 3 (wg normy PN-EN 303-5:2012) lub innego wysokosprawnego źródła grzewczego. Obie rekomendacje dotyczą wyłącznie paliw węglowych oraz całych obszarów miast/gmin, natomiast szczegółowe parametry dotyczące jakości stosowanych paliw oraz sprawności źródeł grzewczych powinna określić uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego.

Ponadto, zwracamy również uwagę, iż działania te należy podejmować etapowo, tak by mieszkańcy mogli zapoznać się z nowymi zasadami i do nich dostosować. W związku z tym, aby uzyskać jakiekolwiek realne i skuteczne efekty, wszelkie działania winny zostać poparte środkami z budżetu krajowego. Całkowite obciążenie finansowe gmin i ich mieszkańców nie pozwoli uzyskać zamierzonych efektów ekologicznych.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Mieczysław Kieca

Rybnik, dnia 30 listopada 2015 r.