Czcionki:
Kontrast:

Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027 przyjęta

Dodano: 24.01.2024
Zgromadzenie

Wczoraj tj. 23 stycznia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Podczas posiedzenia przyjęto Strategię Terytorialną Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Zgodnie z założoną misją w Strategii przewiduje się realizację wizji Subregionu Zachodniego jako obszaru, na którym:

  • zwiększy się spójność społeczna, poprzez poprawę dostępności do edukacji, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, nowoczesnej gospodarki, edukacji przedszkolnej i usług opiekuńczych, zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności, rozwój inicjatyw partnerskich, czy rozwój usług społecznych na poziomie lokalnym poprzez tworzenie centrów usług społecznościowych, a także poprzez podejmowane procesy rewitalizacyjne;
  • zwiększy się spójność gospodarcza, poprzez tworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej i samozatrudnienia, dzięki wsparciu tworzenia nowych firm oraz wsparcie ich rozwoju;
  • zwiększy się spójność infrastrukturalna i środowiskowa, poprzez zmniejszanie antropopresji na środowisko, ograniczanie emisji do środowiska, realizację inwestycji w sektorze wodnościekowym, wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii oraz poprawę mobilności miejskiej;
  • transformacja społeczno – gospodarcza będzie procesem wieloaspektowym, obejmującym rekultywację zdegradowanych terenów pokopalnianych, nadanie im nowych funkcji i ponowne zagospodarowanie.

Główną ścieżką realizacji strategii będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dzięki przyjęciu dokumentu możliwe będzie m.in. uruchomienie naborów w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 dla naszego regionu.

W ramach podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego nasz region dysponuje kwotą ponad 165 mln euro na realizację projektów zintegrowanych. Środki te dotyczą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 89 mln euro), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (ponad 1,6 mln euro) i Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ponad 74,9 mln euro).

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku będzie monitorował realizację projektów zintegrowanych, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru z zakresu:

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

ochrony przyrody i bioróżnorodności

zakupu taboru autobusowego

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Regionalnych Tras Rowerowych

zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym

usług rozwojowych dla kadr administracji samorządowej

rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

rekultywacji terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe

poprawy  stosunków wodnych  na obszarze oddziaływania kopalń

ponownego wykorzystania terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

infrastruktury kształcenia zawodowego.

Ponadto w ramach realizacji założeń Strategii samorządy subregionu mogą ubiegać się o środki w ramach programu Fundusze na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na kwotę 225 mln zł na działania związane z transportem i mobilnością.