Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: „Wyzwania w prawie pracy na przełomie roku 2022/2023”

Dodano: 26.09.2022
Dziennik ustaw

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Wyzwania w prawie pracy na przełomie roku 2022/2023”, które odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. w godzinach 9:00 do 14:00, w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C, (aula 1 piętro)

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Program szkolenia:

 1. Bieżące orzecznictwo dotyczące prawa pracy
 • Dopuszczalność przechowywania danych osobowych kandydatów po zakończeniu naboru – orzeczenie WSA
 • Dopuszczalność poddawania pracowników badaniom alkomatem – wyrok SN
 • Jak poprawnie różnicować progi dochodowe w przypadku ZFŚS – orzeczenie WSA
 • Czy naruszenie obowiązku noszenia maseczki może być podstawą do ukarania pracownika karą porządkową ?
 1. Czas pracy, a planowane zmiany w Kodeksie pracy
 • Kiedy czas szkolenia będzie podlegał wliczeniu do czasu pracy ?
 • Na jakich zasadach będzie przysługiwało zwolnienie z tytułu siły wyższej (art. 148(1) KP) ?
 • Jak zdefiniować siłę wyższą ?
 • Kiedy najpóźniej pracownik powinien zawnioskować o udzielenie zwolnienia ?
 • Czy wiosek o zwolnienie będzie można złożyć elektronicznie ?
 • Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia ?
 • Dodatkowe płatne przerwy w pracy
 • Na czym będzie polegała „elastyczna organizacja pracy” ?
 • Kto będzie mógł złożyć wniosek o „elastyczną organizację” czasu pracy ?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o „elastyczną organizację pracy” (treść wniosku, forma)
 • Najczęstsze problemy związane z zatrudnianiem „niepełnoetatowców”
 • Jak poprawnie ustalić wymiar czasu pracy „niepełnoetatowca” w okresie rozliczeniowym ?
 • Jaką informację o dodatku za godziny ponadwymiarowe powinien otrzymać pracownik samorządowy a jaką pracownik zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy ?
 • Jak rozliczać „niepełnoetatowcom” dodatkową pracę (godziny ponadwymiarowe, nadliczbowe)
 • Jak „niepełnoetatowcom” rozliczać urlopy wypoczynkowe ?
 • Warsztaty
 1. Jakie działania/dokumenty powinny być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi gdy w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe ?
 • Jakie kwestie z zakresu bhp muszą być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi
 • Jakie kwestie z zakresu prawa pracy muszą być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi ?
 • Regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin zfśs – czy muszą być uzgadniane z przedstawicielami załogi ?
 • Kto może być „przedstawicielem załogi” ?
 • Jak wyłaniać przedstawicieli załogi – propozycja wzoru regulaminu wyboru przedstawicieli załogi
 • Kiedy brak konsultacji/uzgodnień skutkuje odpowiedzialnością wykroczeniową ?
 • Omówienie przykładowych wzorów dokumentów
 1. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Rodzaje kar porządkowych
 • Kiedy można nałożyć karę upomnienia, nagany a kiedy karę pieniężną ?
 • Jak wiarygodnie dokumentować uchybienia pracownicze ?
 • Jak wysłuchać pracownika ? – wzór protokołu
 • Czy nieprzyznanie premii to kara porządkowa ?
 • Kiedy najpóźniej można nałożyć na pracownika karę?
 • Zwolnienie lekarskie a procedura nakładania kary porządkowej
 • Procedura odwołania się od kary: w jakim terminie i gdzie się można odwoływać
 • Najczęstsze błędy pracodawców związane z nakładaniem kar porządkowych
 • Planowane zmiany w procedurze nakładania kar porządkowych
 • Omówienie wzorów dokumentów
 1. Na jakich zasadach egzekwować odpowiedzialność materialną (finansową) pracownika ?
 • Czy pracownik, który nie podpisał umowy o odpowiedzialności materialnej może być zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy ?
 • Jaka jest maksymalna kwota odszkodowania, której pracodawca może się domagać od pracownika ?
 • Jakie są podstawowe różnice w zakresie odpowiedzialności materialnej pracownika w razie zawarcia umowy o odpowiedzialności matrialnej lub jej braku ?
 • Jakie wymogi formalne powinna spełniać umowa o odpowiedzialności materialnej ?
 • Jak poprawnie powierzyć mienie pracownikowi ?
 1. Profilaktyczne badania lekarskie:
 • Gdzie przechowywać skierowania na badania lekarskie od 1 stycznia 2019 r. ?
 • Jak postąpić w razie orzeczenia lekarskiego zwierającego obostrzenia dla wykonywanej pracy („zakaz dźwigania ponad 10 kg”, „niewskazana praca w porze nocnej”)
 • Kto i w jakich przypadkach może odwołać się od orzeczenia lekarskiego ?
 • Profilaktyczne badania lekarskie osób użytkujących samochód służbowy
 • Jak rozliczać czas pracy osobie poddającej się profilaktycznym badaniom lekarskim
 • Czy brak zdolności do pracy dla pracownika objętego tzw. „ochroną przedemerytalną” może skutkować wypowiedzeniem mu umowy o pracę ?
 • Czy zleceniobiorca musi poddawać się profilaktycznym badaniom lekarskim ?
 • Jak rozliczać koszty profilaktycznych badań lekarskich, którym poddawani są zleceniobiorcy ?

Prowadzący:

Michał Olesiak

Prawnik z wieloletnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Na co dzień zajmuje się prawem oświatowym i związkowym. W trakcie swojej praktyki zawodowej audytował ponad 100 regulaminów ZFŚS. Wdrażał Regulaminy ZFŚS w kilkudziesięciu placówkach oświatowych, a także w branży komercyjnej, m.in. w grupie PKP Energetyka SA (4500 pracowników), Saint Gobain Glassolutions.  Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy. Stale współpracuje w obszarze prawa pracy z działami personalnymi dużych firm produkcyjnych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 29 września 2022 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl  

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrecht@subregion.pl  

 

Szkolenie „Wyzwania w prawie pracy na przełomie 2022/2023”

Termin: 03.10.2022 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00

Powered by Tech Banker