Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach gospodarki wodno-ściekowej preferowane będą projekty realizujące kompleksowe podejście do kwestii gospodarki wodno-ściekowej, przyczyniające się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa śląskiego. Realizacja działania będzie również miała pozytywny wpływ na województwa ościenne. Obszarem realizacji projektów z gospodarki wodno-ściekowej są aglomeracje w granicach od 2000 do 15000 RLM, ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Celem działania jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Wspierane będą inwestycje w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i elementy systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia zorientowane na racjonalizację gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście ich deficytu oraz wysokiego zanieczyszczenia.

Gmina Kuźnia Raciborska – Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska

Gmina Krzanowice – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice