Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami

Z uwagi na dużą gęstość zaludnienia, a także przemysłowy charakter województwa śląskiego konieczne jest zainicjowanie działań zmierzających do racjonalizacji gospodarki odpadami, a w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych w środowisku odpadów. W ramach gospodarki odpadami preferowane będą projekty przyczyniające się do wdrożenia kompleksowych systemów gospodarowania odpadami m.in. związane z wprowadzaniem systemów selektywnej zbiórki odpadów. Wsparcie uzyskają również działania zmierzające do likwidacji istniejących składowisk odpadów.

Celem działania jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku. Uzasadnieniem dla działania jest duża ilość zdeponowanych na składowiskach oraz wytwarzanych odpadów negatywnie wpływających na rozwój regionu. Uniemożliwia to zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz ogranicza możliwości prowadzenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wsparcie uzyskają projekty prowadzące do zapobiegania oraz minimalizacji wytwarzania odpadów polegające na wdrożeniu systemowych rozwiązań selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także projekty kompleksowego oczyszczania terenów z odpadów zawierających azbest oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele przyrodnicze.

Miasto Racibórz – Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów

Miasto Rybnik – Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku

Miasto Rybnik – Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku

Miasto Rybnik – Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku

Miasto Rybnik – Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku