Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta

Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Cel działania jest realizowany poprzez Poddziałanie 6.2.1., którego celem jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich oraz niszczejących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.

Uzasadnieniem podjętych działań jest przywracanie ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej.  Rewitalizacja przyczynić się ma do nadania m. in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom i terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym, powojskowym i popegeerowskim. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją. Projekty realizowane w ramach poddziałania 6.2.1. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Miasto Rybnik – Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach

Miasto Rybnik – Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika