Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Celem działania 7.1. jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Cel działania jest realizowany między innymi poprzez realizację  poddziałania 7.1.2., którego celem jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej.

Uzasadnieniem podjętego działania jest zły stan infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w sposób widoczny zmniejszający atrakcyjność inwestycyjną województwa i jakość życia jego mieszkańców. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej.Ważna jest również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Gmina Gorzyce – Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem

Gmina Lubomia – “Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni”

Gmina Miasto Pszów – Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa

Miasto Radlin – Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II

Gmina Miasto Wodzisław Śląski – Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski / Etap I

Gmina Miasto Wodzisław Śląski – Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski / Etap II

Miasto Rybnik – Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudową i budową układu drogowego

Powiat Wodzisławski – Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933

Powiat Wodzisławski – Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z Autostradą A1

Powiat Wodzisławski – Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW 932

Gmina Godów – Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie