Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.2 Projekt “System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim”

Beneficjent: Gmina Wodzisław Śląski
Tytuł projektu: System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim
Koszt całkowity:  4 702 042,32 zł
Kwota wnioskowana: 3 996 735,97 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznej, kompleksowej informacji przestrzennej miasta Wodzisławia Śląskiego, tworzącej zintegrowany system zarządzania wieloma informacjami i procesami związanymi z lokalizacją. Proces realizacji całego projektu został podzielony na 2 zasadniczych części:

1) Część podstawowa systemu – tzw. wsad (podstawa budowy bazy danych), czyli stworzenie mapy numerycznej (mapy wektorowej) w obrębie miasta Wodzisławia Śląskiego, która zawiera następujące dane:

– mapa sytuacyjna miasta
– uzbrojenie terenu
– ewidencja gruntów
– warstwice

2) Etap wdrożeniowy:
a) Przygotowanie modelu systemu informatycznego z modułami koniecznymi do zarządzania przestrzenią w mieście:
– Architektura (plan zagospodarowania przestrzennego, nadzór, zezwolenia i decyzje, rejestr zabytków)
– Ewidencja mienia komunalnego- powiązanie sprawy (dokumentu) z informacją o lokalizacji
– Numeracja porządkowa nieruchomości
– Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie
– Pas drogowy – metryki, zajętość, zdarzenia
– Ewidencja dróg i obiektów mostowych
– Zarządzanie trasami i pojazdami (oczyszczanie, odśnieżanie dróg itp.)
– Ewidencja kanalizacji deszczowych, inwentaryzacja ciągu
– Edukacja (sieć przedszkoli, szkół podstawowych, placówek zajęć pozaszkolnych itp.)
– Podział miasta na dzielnice
– Ewidencja elementów środowiska
– Zarządzanie kryzysowe
– Podatki i opłaty

b) Wdrożenie zintegrowanego systemu SIP wraz z wyszczególnionymi modułami oraz zakup oprogramowań aplikacyjnych. Podczas wdrożenia systemu wykonane zostaną następujące prace:

– Konwersja danych geometrycznych do topologicznej, przestrzennej bazy danych
– Integracja danych opisowych i geometrycznych do jednej przestrzenno-opisowej bazy danych
– Ujednolicenie i rozbudowa centralnych słowników systemu
– Wprowadzenie bazy i warstwy adresowej jako centralnego słownika dla wszystkich modułów aplikacyjnych
– Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i software obsługującego bazę
– Szkolenie pracowników urzędu miasta obsługujących system.

Wdrożenie modułów zakłada maksymalne wykorzystanie oprogramowania typu OpenSource, wymaga serwerów wraz z systemem bazodanowym, serwerem aplikacji i serwerem WWW na potrzeby intranetu; stacji dostępowych wraz z oprogramowaniem systemowym i sprzętu infrastruktury teleinformatycznej.

Celem projektu jest

1. poprawa efektywności zarządzania zasobami miasta:
– zarządzanie ładem przestrzennym (miejscowy plan, przygotowanie terenów inwestycyjnych, koordynacja działań),
– zarządzanie infrastrukturą (drogi, uzbrojenie) itp.,
2. usprawnienia obsługi mieszkańców,
3. poprawa procesów decyzyjnych wewnątrz miasta.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez stworzenie systemu współdzielenia i współużytkowania danych i informacji poprzez: wspólną magistralę informacyjną, ustalony wspólnie sposób propagacji zmian, koordynację działań w oparciu o współdzielone dane i wspólne procedury.

Obecny stan zasobów informacyjnych poprzez swoje rozproszenie i brak wzajemnego powiązania nie umożliwia zbudowania spójnych, wewnętrznych mechanizmów dla udostępniania informacji w mieście, a także wydłuża czas realizacji procedur administracyjnych co spowalnia, a czasem uniemożliwia podejmowanie trafnych decyzji.

Zastosowanie zasady integracji usług i procesów w oparciu o wspólne obiekty przestrzenne (adresy, działki, budynki, drogi, uzbrojenie terenu, plany zagospodarowania, inne dowolne obiekty) prowadzi do wspólnej i spójnej identyfikacji szeroko rozumianej informacji. Identyfikacja oznacza np. powiązanie sprawy (dokumentu) z informacją o lokalizacji (z systemem informacji przestrzennej).

Wynikiem projektu będzie system funkcjonujący wewnątrz gminy jak i w środowisku publicznym oraz dla kooperujących jednostek (centrum kryzysowe, branże, instytucje publiczne) jako jeden spójny, synchronizowany organizm informacyjny.

Cele projektu są zgodne z celami Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu poprzez stworzenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych spowoduje wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Odnośniki

Strona internetowa Systemu Informacji Przestrzennej

Aktualności

20.08.2009 System Informacji Przestrzennej

23.07.2010 System Informacji Przestrzennej – umowa podpisana

Przetargi

12.08.2009 Przetarg nieograniczony na “Inżyniera Projektu dla projektu pn. System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu śl.”

21.12.2009  Stworzenie mapy numerycznej, ortofotomapy oraz numerycznych baz danych podstawowych i tematycznych w ramach utworzenia podstaw informacyjnych dla projektu pn. System Informacji Przestrzennej

01.04.2010 Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z zakupem sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z zakupem oprogramowań aplikacyjnych. Przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników SIP

12.05.2011 Stworzenie numerycznej bazy danych – mapa ewidencji gruntów i budynków dla mapy zasadniczej w ramach projektu System Informacji Przestrzennej miasta Wodzislawia Śląskiego

(Kliknij, aby przejść na stronę projektu)

System Informacji Przestrzennej Wodzisław