Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 3.2.2 Projekt “Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”

Beneficjent: Gmina Miejska Żory
Tytuł projektu: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach
Koszt całkowity: 24 125 251,36 zł
Kwota wnioskowana: 6 760 000,00 zł (40 %)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowego regionalnego produktu turystycznego – 1 parku tematycznego na powierzchni 30 000 m kw. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”. Projekt zagospodarowania terenu zakłada zlokalizowanie budowy miasteczka w stylu Dzikiego Zachodu oraz obiektów towarzyszących i wydzielenie przestrzeni komunikacyjnej dla ruchu pieszego i kołowego wraz z zapleczem parkingowym oraz terenami zielonymi i infrastrukturą techniczną. W ramach projektu powstaną obiekty kubaturowe:

1. Punkt informacyjny
2. Sklep z pamiątkami
3. Cukiernia
4. Świat dzieci
5. Szkółka niedzielna
6. Podkowa
7. Coral z mini zoo
8. Stodoła
9. Saloon
10. Sklep jeździecki
11. Biuro szeryfa
12. Poczta
13. Apteka
14. Sklep alkoholi
15. Bank
16. Pokoje osobowe
17. Toaleta
18. Punkt informacyjny
19. Motor shop
20. Hotel
21. Restauracja
22. Spa
23. Steak House.

Obiekty związane z infrastrukturą drogową:
1. Drogi dojazdowe
2. Miejsca parkingowe

Obiekty małej architektury i przestrzeń terenowa:
1. Bramy wjazdowe
2. Plac zabaw z urządzeniami
3. Wieża ciśnień
4. Wieża do wspinaczki
5. Ogrodzenie tereny wybiegu dla koni
6. Mini zoo
7. Lasso
8. Plac weselny
9. Inne

Plan Miasteczka jest osiowy. Na osi kompozycyjnej PNZ-PDW zlokalizowana jest brama wjazdowa otwierająca widok na ulicę Main Road. Od południowego wschodu trakt zamyka fasada Saloonu. Oś PNW-PDZ tworzą ulice: West Road oraz East Road. Wzdłuż obu osi usytuowano projektowane obiekty kubaturowe. Powierzchnia w znacznej większości jest utwardzona i pokrywa kostką brukową. Bryły wszystkich obiektów kubaturowych obiektu nazywać się będą w stylu country i western. Styl wkomponowany zostanie w otoczenie, dopasowany do architektury regionu i formą nawiązujący do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji (charakterystyczne dla otoczenia dachy, wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego – drewno, kamień, cegła). Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przeznaczenia. Wybór technologii wykonania niniejszego projektu oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na:

– Koszt wykonania,
– zakres prac,
– optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów,
– stopień skomplikowania maszyn i urządzeń projektowanej inwestycji
– stopień skomplikowania obsługi
– trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną
– neutralny wpływ obiektów na naturalne środowisko
– zachowanie wymaganych poziomów dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu, zanieczyszenia powietrza i ograniczeń obszarowych w fazie prac i po ich zakończeniu

Wszystkie zastosowane w obiekcie urządzenia i wyroby będą posiadały atesty lub certyfikaty dające gwarancję bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z przeznaczniem. Wybrane urządzenia wyposażenia nie zawierają materiałów niebezpiecznych dla człowieka. Jakiekolwiek zespoły funkcjonalne oraz grupy urządzeń przeznaczone do pracy lub wykorzystania przez osoby niepełnosprawne nie będą stanowiły barier ani powodowały uciążliwości podczas ich użytkowania. Biorąc pod uwagę zakres użytkowy planowanej inwestycji, standard wykonania gwarantować będzie odpowiednią sprawność i bezpieczeństwo pracy, a obiekt uzyska parametry pozwalające na osiągnięcie zakładanych celów oraz odpowiednio długa trwałość projektu przy założonych wymaganiach.

Odnośniki

Strona internetowa projektu

Informacja o projekcie na stronie internetowej UM Żory

Aktualności

Trwa budowa Miasteczka Westernowego