Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.2 Projekt “Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku”

Beneficjent: Miasto Rybnik
Tytuł projektu: Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku
Koszt całkowity: 2 252 395,60 zł
Kwota wnioskowana: 1 887 445,28zł (85 %)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest likwidacja azbestu oraz zastąpienie usuniętych elementów nowymi neutralnymi dla środowiska w 3 budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miasta Rybnika. Zakresem inwestycji zostaną objęte następujące obiekty:
1. Zespół Szkół nr 3 znajdujący się w dzielnicy Maroko – Nowiny
2. Szkoła podstawowa nr 22 znajdująca się w dzielnicy Niedobczyce
3. Przychodnia przy ul. Orzepowickiej znajdująca się w dzielnicy Maroko – Nowiny
Ogółem w ramach całego projektu zostanie usunięte 64 tony materiałów zawierających azbest.

Przedmiotowy projekt polega na usunięciu elementów zawierających azbest z budynków ZS nr 3, SP nr 22 i przychodni przy ul. Orzepowickiego oraz zastąpienie ich nowymi elementami nie stwarzającymi zagrożenia dla środowiska. Zakres i kolejność robót dla modernizacji każdego z budynków przedstawia się następująco:
– Czynności przygotowawcze
– Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy
– Rozbiórka okładzin elewacyjnych azbestowo cementowych z ich wywozem
– Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych, wykonanie warstwy elewacyjnej
– Wykonanie ocieplenia ścian piwnicznych przy użyciu płyt polistyrenowych ekstrudowanych, oraz wykonanie opaski wokół budynku.

Planuje się, że w wyniku projektu zostanie usunięte 64 tony elementów zawierających azbest.
Projekt przewiduje ręczną rozbiórke okładzin azbestowo – cementowych. Rozbiórka będzie prowadzona z rusztowań ramowych ustawionych przy ścianach zewnętrznych budynku i odpowiednio zabezpieczonych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy przy usuwaniu okładzin azbestowych zostanie wykonane:
– Odpowiednie zabezpieczenie obiektu, a także terenu wokół – przed emisja pyłu azbestowego, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac
– Ogrodzenie terenu poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało – czarnym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

Demontaż okładzin rozpoczynać się będzie zawsze od najwyższego poziomu budynku z uwzględnieniem następujących zasad:
– Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, a po demontażu ciągle utrzymywanie ich wysokiej wilgotności
– Demontaż całych wyrobów, nie uszkadzając ich poprzez łamanie, skraszanie, tłuczenie
– Odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze

Wszystkie zdemontowane odpady niebezpieczne będą szczelnie opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2mm i zamknięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśma klejącą). Pozostałe podczas prac odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 będą zespalane przy użyciu cementu i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folie. Wszystkie opakowania będą zaopatrzone w etykiety, z oznakowaniami określonymi dla odpadów zawierających azbest. Etykiety i zawarte na nich napisy będą trwałe, nie ulegające zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Do wszystkich odpadów zawierających azbest wypełnione zostaną karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.

W trakcie robót demontażowych płyt azbestowych co najmniej na zmianę będzie przeprowadzany pomiar stężenia pyłu azbestowego. Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzeniu odpadów niebezpiecznych – wybrana w przetargu firma dokona oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie nastąpi poprzez zastosowanie urządzeń filtracyjno – wentylacyjnych.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rybnika

Aktualności

28.09.2009 Termomodernizacja i likwidacja azbestu

Przetargi

14.04.2009 Likwidacja azbestu i termomodernizacja placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania

09.07.2010 Promocja projektu pn. “Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku” – publikacja artykułów w prasie lokalnej, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Działanie 5.2 Projekt "Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku"