Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.2 Projekt “Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku”

Beneficjent: Gmina Rybnik
Tytuł projektu: Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku
Koszt całkowity:  890 340,65 zł
Kwota wnioskowana: 722 422,40 zł (81,14%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sieprnia 2011 r.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest rozwój kompostowni odpadów zlokalizowanej na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. Projekt polega na utwardzeniu placu do składowania drewna i odpadów o powierzchni 1527 m. Plac utwardzony zostanie trelinką na podbudowie mineralnej. Pozwoli to na zwiększenie powierzchni składowania odpadów mineralnych (zwiększy to możliwości składowania odpadów mineralnych przez ZZM o 1000 ton). Dodatkowo w ramach inwestycji planuje się zakup wysoko specjalistycznych urządzeń: rozdrabnlarko-mieszarka (poj. zbiornika zasypowego: 15 m3, wydajność 40-45 m3/h, maszyna przeznaczona jest do rozdrabniania i mieszania produktów o masie nie przekraczającej 350 kg/m3), ładowacz rolniczy samobieżny (zdolność podnoszenia przy maksymalnym wyciągnięciu teleskopu: 700 kg). Kompostownia odpadów na terenie Miasta Rybnika powstała w latach 2006-2007 roku. Początkowo zakładano wydajność 2000 Mg/rok.

Obecnie jednak Zarząd Zieleni Miejskiej stanął przez problemem braku możliwości bieżącego przetwarzania odpadów przekazywanych do zakładu przez jednostki organizacyjne Miasta oraz mieszkańców Rybnika. W efekcie znaczna ich część jest obecnie magazynowana na pryzmach, a nie poddana przerobowi. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie wydajności kompostowni, a tym samym przywrócenie płynności w działalności zakładu.

Ponadto Inwestycja pozwoli na osiągnięcie celów zgodnych z celami Priorytetu V RPO: ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Realizacja przedmiotowej Inwestycji będzie kolejnym elementem przyczyniającym się do powstania kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście Rybnik.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rybnika

Przetargi

20.11.2008 Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 w zakresie: Utwardzenie placu do składowania drewna i odpadów.

05.12.2008 Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 w zakresie: Dostawy specjalistycznych maszyn do rozdrabniania produktów i ładowania.

Aktualności

04.08.2009 Oddaj odpady do kompostowni

18.11.2011 Nie pal liści – oddaj je na kompost