Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.1 Projekt “Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”

Beneficjent: Powiat raciborski
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu
Koszt całkowity:  23 600 000,00 zł
Kwota wnioskowana: 19 998 640,00 zł (84,74%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego na cele utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej służące szeroko rozumianej edukacji kulturowej.  Program  odbudowy i uruchomienia  kompleksu zamkowego podzielono na następujące etapy: I remont i adaptacja Budynku Bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych, II remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego na cele wystawiennicze i naukowe, m.in.. pracownie artystyczne np. dla Instytutu Sztuki PWSZ, historyczne, przyrodnicze –  Brama Morawska  III  rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych wraz z wyposażeniem oraz wykonanie elewacji i roboty zabezpieczające .

Zamek Piastowski  jeden z najcenniejszych zabytków Śląska i najstarsze grodzisko na jego terenie  jest przykładem dziedzictwa kulturowego obszaru Bramy Morawskiej.Zespół zamkowy w Raciborzu, w skład którego wchodzą: zamek z przełomu XIII i XIV wieku, murowana kaplica z 1290 roku, budynek bramny z XIII i XVI wieku, pozostałości murów obronnych od strony zachodniej  oraz park stanowi świadectwo wielkości miasta w średniowieczu, kiedy rezydowali tam książęta piastowscy a także jedyny w historii Śląska władca Polski, Mieszko. Na tetenie zespołu zamkowego, najstarszego z zabytków tej klasy na terenie Województwa Śląskiego od lat 60-tych prowadzone są  prace badawcze (archeologiczne, architektoniczne, historyczne  i konserwatorskie) oraz (w ograniczonym zakresie) zabezpieczające. W związku z tym, że przyjęto w pierwszej kolejności przeprowadzenie szerokiego zakresu prac badawczych i koncepcyjnych, mimo ich wielkiej wagi, dotychczas nie przyniosły materialnych rezultatów. Ograniczone możliwości finansowe właściciela – Skarbu Państwa, powodowały, że brakowało środków na prace budowlane, które pozwoliłyby na udostępnienie społeczności kolejnych obiektów. Problemy te rozwiązuje nowa koncepcja Powiatu Raciborskiego administrującego obiektem w imieniu Skarbu Państwa polegająca na rewitalizacji kompleksu zamkowego z określeniem funkcji, gospodarza i etapowego przystosowania obiektów zamkowych na potrzeby nauki, kultury i edukacjiW efekcie Zamek ponownie będzie funkcjonował jako żywy symbol i przedmiot dumy mieszkańców województwa ze swej przeszłości i pełnił naturalną funkcję integrującą mieszkańców Śląska  wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Placówka pełnić będzie funkcje edukacyjne, kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców subregionu a także województwa śląskiego i ościennych. Projekt wpisuje się w cele Priorytetu 6 RPO 2007-2013 Zrównoważony rozwój miast oraz Działania: 6.1  Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, jako że jego celem jest wzrost konkurencyjności i  wzbogacanie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej Subregionu Zachodniego, pozwalających im konkurować   w skali kraju i Europy oraz spełniać swoje zadania wobec regionu. Natomiast celem szczegółowym projektu jest  wykreowanie atrakcyjnego wizerunku Subregionu z Raciborzem jako jego historycznym i kulturowym ośrodkiem. Projekt jest związany  z rozwojem funkcji metropolitalnych aglomeracji rybnickiej i dotyczy charakterystycznego obiektu jakim jest najstarsze grodzisko na Śląsku – Zamek Piastowski w Raciborzu jako historyczna stolica i kolebka państwowości  na Śląsku, wpisuje się w  typy projektów przewidzianych w tym działaniu tj:  budowa   (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitalny wizerunek regionu, Zamek wraz z otoczeniem stanowiący reprezentacyjną przestrzeń miejską jest zlokalizowany w mieście powiatowym o ponad 50 tys mieszkańców a wartość projektu przekracza 20 000 000 PLN. Projekt z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego nie jest objęty przepisami o pomocy publicznej. W efekcie jego realizacji spodziewane jest ożywienie gospodarcze w otoczeniu ale w ramach projektu nie przewiduje się nakładów, które po jego zakończeniu mogłyby generować  przychód przekraczający bieżące koszty operacyjne z tytułu wykorzystania wyników projektu.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Aktualności

25.02.2008 Miliony na zamek piastowski na sto procent

18.06.2008 Nowy etap w dziejach raciborskiego Zamku

22.02.2011 Dzień otwarty na Zamku Piastowskim w Raciborzu

19.08.2011 Punkt Informacji Turystycznej na Zamku już działa