Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.2.2 Projekt “Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”

Beneficjent: Rydułtowskie Centrum Kultury
Tytuł projektu: Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury
Koszt całkowity: 9 342 798,91 zł
Kwota wnioskowana: 6 158 589,24 zł (80,42%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotowy projekt obejmuje adaptację budynku nieczynnego basenu krytego przy ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach (Śródmieście). Budynek został przejęty przez Miasto od kopalni. Od dnia 1 lipca 2005 z powodów technicznych został wyłączony z uzytkowania. Należy podkreślić uzasadnienie ekonomiczne dla przyjętego rozwiązania – budowa nowego domu kultury, przy jednoczesnym braku zagospodarowania obiektów pokopalnianych byłaby rozwiązaniem mniej efektywnym zarówno kosztowo, jak i społecznie.

Miasto Rydułtowy zamieszkiwane przez 22 557 mieszkańców (31.12.2007r.), jest zdegradowane wskutek prowadzonej działalności górniczej KWK “Rydułtowy – Anna”. Degradacja ta obejmuje zarówno teren górniczy (75% obszaru miasta znajduje się w obrębie eksploatacji górniczej), jak również sferę społeczno-gospodarczą (odsetek ludności utrzymującej się z zasiłków społecznych wyniósł średnio 9%, odsetek długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 60%). Przedmiotowy projekt obejmuje adaptację budynku nieczynnego basenu krytego przy ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach (śródmieście), który został przejęty przez miasto od kopalni. Jest to skutkiem postępującego procesu restrukturyzacji branży górniczej. Od dnia 01.07.2005r. budynek został wyłączony z użytkowania. Początkowo planowano przeznaczenie obiektu na salę gimnastyczną dla potrzeb Gimnazjum nr 1, które znajduje się w sąsiedztwie. Dla tych celów rozpoczęto prace projektowe (wzmocnienie konstrukcji dachu). Jednak po przystąpieniu do opracowania LPR w kontekście konsultacji społecznych ujawniona została potrzeba powstania miejskiej instytucji kultury. Budowa nowego domu kultury, przy jednoczesnym niezagospodarowaniu obiektów pokopalnianych nie byłaby uzasadniona ekonomicznie. Gimnazjum nr 1 uzyskało nowy obiekt sportowy (zespół boisk). Obiekt ten wraz z istniejącą, wyremontowaną salą gimnastyczną w znacznym stopniu zaspokaja potrzeby placówki w zakresie prowadzenia zajęć sportowych (szczególnie w obecnej sytuacji niżu demograficznego).

Wybór obiektu nieczynnego basenu krytego z przeznaczeniem na cele kulturalno – rozrywkowe jest nieprzypadkowy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kompleks leśny z muszlą koncertową oraz sztuczny zbiornik wodny. Atrakcyjna lokalizacja projektu przyciągnie większą liczbę osób zainteresowanych zróżnicowaną ofertą kulturalno – rekreacyjną. Projekt jest szczególnie ważny dla młodzieży w kontekście kształtowania właściwych postaw obywatelskich (bezpieczna rozrywka i urozmaicona oferta kulturalna). Obecnie mieszkańcy Rydułtów oraz sąsiednich gmin (szczególnie wiejskich) nie mają do dyspozycji bliskiej i atrakcyjnej oferty kulturalnej.

Miasto Rydułtowy posiada Lokalny Program Rewitalizacji, w którym jednym z kluczowych przedsięwzięć jest przedmiotowy projekt. W okresie występującego bezrobocia oraz zagrożenia marginalizacją miasta, ważnym jest zarówno poszukiwanie nowych miejsc pracy, jak również stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont budynku nieczynnego basenu krytego (obiekt pogórniczy) i zaadaptowanie go na cele kulturalno – rekreacyjne.
Projekt obejmować będzie wg koncepcji:
I. adaptację budynku basenu krytego z przeznaczeniem na dom kultury o pow. użytkowej 2456m2 i kubaturze 13902 m3, w tym:
– sala widowiskowa o pow. 578 m2, dla 550 osób wraz z zapleczem – garderoby, magazyny, sanitariaty, szatnia dla gości
– sala klubu zainteresowań w przyziemiu o pow. 158 m2
– klub filmowy o pow. 142 m2
– klub fotograficzny o pow. 68 m2
– 2 sale wielofunkcyjne z przeznaczeniem na imprezy kulturalne i sportowe (prowadzone w ramach CKR) o powierzchni 126 m2
– część administracyjna (siedziba CKR) – na pow. 93 m2
– kawiarnia i barek – 148 m2
– zaplecze towarzyszące (magazyny, WC, zaplecze techniczne, ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne)
II. zagospodarowanie terenu, w tym:
– wewnętrzna droga dojazdowa (800 m2), plac manewrowy (400 m2),
– oświetlenie
– kanalizacja deszczowa

Ze względów bezpieczeństwa (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) w I połowie 2008r. koniecznym jest wykonanie remontu dachu i zabezpieczenie elewacji budynku. Koszt – 575 629,54 zł. Dla tego celu wykorzystana zostanie istniejąca dokumentacja techniczna. Ze wzgledu na ciągłą degradację obiektu nie wyklucza się konieczności dodatkowych nakładów w stosunku do posiadanej dokumentacji. Ostateczna wartość wyniknie z kosztorysów powykonawczych po zakończeniu tego etapu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlano – montażowe polegające m.in. na rozbiórkach, przemurowaniach, wykonaniu nowych elementów konstrukcyjnych, tj. stropu nad istniejącą misą basenową, widownia stała, scena; jak również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja całego obiektu, wymiana instalacji (wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, co, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej, sieci komputerowej). Budynek zostanie wyposażony w nowe urządzenia i sprzęt niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Integralną częścią projektu jest modernizacja drogi (zjazdu z drogi publicznej), która stanowić będzie wewnętrzną drogę dojazdową niezbędną do obsługi obiektu. Konieczną częścią projektu jest również zagospodarowanie terenu przy obiekcie: wykonanie placu manewrowego, oświetlenia i odwodnienia terenu. Wymieniona infrastruktura drogowa stanowi element drogi wewnętrznej i jest niezbędna dla zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania Centrum Kultury i Rozrywki.

Główny dojazd do CKR odbywać się będzie poprzez sąsiednią działkę, na której zostanie ustanowiona służebność drogowa na rzecz gminy.
Przedstawiony zakres rzeczowy projektu oraz jego wartość może ulec nieznacznym zmianom z uwagi na trwający proces projektowy. Po opracowaniu projektu wykonawczego ustalone zostaną wielkości poszczególnych produktów (w szczególności zakres drogowy), a co za tym idzie może zmienić się wartość finansowa projektu zgłaszana we wniosku aplikacyjnym.

Projekt umożliwi stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalno – rekreacyjnej.
CKR przejmie część organizacyjną imprez Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia dotyczącą organizacji imprez i tworzenia gazety miejskiej oraz zajmie się koordynacją działań stowarzyszeń z terenu miasta i części działań kulturalnych placówek oświatowych. Wiekszość działań obejmuje:
I – zajęcia z ludźmi dorosłymi wzorowane na działaniach Uniwersytetu III Wieku, kierowane głównie do ludzi zainteresowanych rozwijaniem własnej osobowości i stałym dokształcaniem się bez ponoszenia kosztów. W programie Uniwersytetu znajdą się m.in.
a) zajęcia z zakresu sztuk artystycznych i wiedzy o kulturze (w tym możliwość utworzenia amatorskich grup artystycznych dla dorosłych – teatru, kabaretu, zespołu muzycznego, tanecznego, klubu filmowego, zajęcia z regionalizmu itd.)
b) zajęcia z profilaktyki zdrowotnej połączone z rekreacją, w tym np. fitness dla dojrzałych, kurs żywienia dietetycznego, kurs samoobrony, zajęcia ogólnorozwojowe dorosłych)
c) zajęcia z wiedzy ogólnospołecznej (np. ćwiczenia z erystyki, nabywanie umiejętności poprawnej dyskusji politycznej, kształcenie postaw społecznych, nabywanie umiejętności bycia asertywnym itd.)
d) nauka języków obcych (w niewielkich grupach z użyciem środków multimedialnych)
e) nauka obsługi sprzętu multimedialnego, w tym komputera
f) zajęcia hobbystyczne (spotkania z hobbystami, prezentacja własnych zainteresowań)
a wszystko to połączone ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, wycieczkami i imprezami kulturalno-rekreacyjnymi, wieczorkami tanecznymi dla dojrzałych.

II – zajęcia z młodzieżą w ramach powstałych kół zainteresowań tworzonych zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym młodych, m.in. w oparciu o podziały subkulturowe
a) zespół tańca „breake dance” i kółko „grafitti”
b) koło sztuk walki (częściowo w oparciu o bazę Gimnazjum nr 2)
c) koło fotograficzno-filmowe (w oparciu o salę kinową i pracownię fotograficzną)
d) koło dziennikarskie z możliwością pisania do np. „Na ratuszu”
e) koło grafiki komputerowej itp.

III – otwarte imprezy kulturalne (artystyczne) typu koncerty, recitale, spektakle teatralne – w części biletowane z uwzględnieniem możliwości finansowych najuboższych grup społecznych

IV – działalność kinowa – częściowo odpłatna z uwzględnieniem możliwości finansowych najuboższych grup społecznych

V – wielokierunkowe poradnictwo (prawne, finansowe, przeciwdziałania patologiom i niedostosowaniu społecznemu) prowadzone nieodpłatnie z myślą o najuboższych mieszkańcach i uruchamiane zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

Szacuje się, że w ciągu miesiąca z działalności obiektu korzystać będzie około 2 000 osób (przy założeniu cyklicznego prowadzenia wszystkich zajęć i organizacji imprez w obu planowanych salach). W przypadku braku zainteresowania działalnością danego klubu zainteresowań będzie on wygaszany a inicjowana będzie nowa działalność według aktualnych potrzeb społeczności.  Centrum Kultury i Rozrywki będzie zarządzane poprzez utworzenie jednostki organizacyjnej miasta. W obiekcie wydzielono miejsce, gdzie funkcjonować będzie kawiarnia i barek. Usługi te świadczyć będzie podmiot wybrany w drodze otwartego postępowania przetargowego, dokonanego na warunkach rynkowych.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru miasta, która poprzez nadanie nowej funkcji kulturalnej obiektowi poprzemysłowemu przyczyni się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych w mieście.
Realizacja projektu w zakresie bazy kulturalnej umożliwi osiągnięcie celów społecznych poprzez:
– poprawę jakości życia mieszkańców i ograniczenie patologii społecznych na zdegradowanym obszarze miasta,
– stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny,
– zapewnienie korzystania z oferty CKR przez biedniejszych mieszkańców.

Istotnym problemem społecznym, jaki rozwiązywać będzie przedmiotowy projekt jest wzrastająca liczba młodych emerytów górniczych. Ze względu na zdominowany przez górnictwo rynek pracy w mieście bardzo trudna jest ponowna aktywizacja zawodowa osób przechodzących na emeryturę w stosunkowo młodym wieku. Projekt będzie zapobiegał marginalizacji tej społeczności poprzez ich angażowanie w działalność placówki. Emeryci będą mieli możliwość prowadzenia aktywnego stylu życia i zagospodarowania czasu wolnego. Przewiduje się prowadzenie zajęć wzorowanych na działaniach Uniwersytetu III Wieku jako miejsca całodziennych spotkań. Poprzez uczestnictwo w zajęciach emeryci będą mieli możliwość rozbudzenia zainteresowania w ramach klubów tematycznych prowadzonych przez CKR. W mieście brak placówki, w której znaleźliby swoje miejsce ludzie w wieku średnim i dojrzałym, którzy chcieliby się spotkać z podobnymi sobie i wspólnie spędzić czas ucząc się, bawiąc i relaksując. Udostępniając tym grupom miejsce do działań i możliwość korzystania z różnorodnych dóbr kulturalno–oświatowo –rekreacyjnych zaktywizujemy środowisko naszych mieszkańców i ożywimy je, a jednocześnie zmotywujemy do działań osoby z środowisk biedniejszych, dla których barierę w korzystaniu z ofert np. kulturalnych stanowią finanse. Potencjalni odbiorcy będą mogli korzystać z oferty kulturalno – rekreacyjnej projektu bezkosztowo lub po kosztach minimalnych (organizacyjnych). Kolejnym problemem społecznym, do rozwiązania którego przyczyni się projekt jest zagospodarowanie czasu wolnego szczególnie ludzi młodych. Obecnie odnotowuje się liczne akcje wandalizmu dokonywane przez znudzoną młodzież. Brak instytucji kulturalnej w mieście jest szczególnie widoczny, gdyż w przeszłości (do lat 90–tych) w mieście istniały: dom kultury, kino, dyskoteka. Obecnie najbliższe centrum kultury znajduje się w odległym o 12 km Rybniku. W odniesieniu do występującego bezrobocia w mieście (liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2007r. wyniosła 834 osoby) korzystanie z oferty pozalokalnych instytucji kulturalnych przez młodzież z rodzin uboższych i bezrobotnych stanowi niemałe ograniczenie. Projekt jest odpowiedzią na ich potrzeby. Dodatkowo planuje się przyciąganie tzw. „trudnej młodzieży” poprzez wolontariuszy młodzieżowych (przekazywanie informacji przez kolegów) zachęcających do korzystania z Centrum Kultury i Rozrywki.

Projekt pozwoli na osiągnięcie celu gospodarczego poprzez:
– utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach struktury Centrum Kultury i Rozrywki,
– zagospodarowanie zdewastowanego, energochłonnego obiektu pogórniczego,
– wzrost atrakcyjności miasta, a także całego Subregionu Zachodniego – z uwagi na lokalizację nowoczesnej bazy kulturalnej pomiędzy dwoma znaczącymi ośrodkami miejskimi (Rybnik, Racibórz).

W połowie 2008r. oddana do użytku zostanie, realizowana z udziałem środków EFRR w ramach ZPORR, Strefa rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. Strzody w Rydułtowach. Celem strategicznym tego projektu jest pozyskanie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na obszarze około 12,8 ha. W obecnych warunkach przedsiębiorcy inwestujący w nowe przedsięwzięcia biorą pod uwagę atrakcyjność miasta, także w sferze kulturalnej i społecznej. Przedmiotowy projekt jest więc komplementarnie powiązany z osiągnięciem celu gospodarczego w mieście.

Cele kulturalne obiektu zostaną osiągnięte poprzez:
– udostępnienie niematerialnych i materialnych dóbr kultury (recitale, koncerty, projekcje filmowe, przedstawienia, spotkania ze znanymi osobistościami),
– możliwość aktywności kulturalnej w ramach różnego typu klubów zainteresowań.

Liczne w mieście organizacje pozarządowe, działające w zakresie kultury i sportu, uzyskają możliwość rozszerzenia swojej działalności dzięki udostępnieniu im infrastruktury. W szczególności zaliczają się tu: chóry (Lira, Cecylia), klub młodzieżowy Alkatraz, klub emeryta. Działalność organizacji pozarządowych i placówek oświatowych zostanie skoordynowana w CKR z działaniami miasta w zakresie kultury. W ten sposób dotychczas rozdzielona oferta tych instytucji zostanie połączona i stanie się bardziej dostępna i atrakcyjna. Zakłada się, że działalność utworzonego Centrum obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Subregionu (Rydułtowy, Radlin, Pszów, Gaszowice, Lyski, Kornowac, dzielnice Miasta Rybnik – Niedobczyce, Niewiadom).

Cele edukacyjne zostaną osiągnięte poprzez zajęcia obejmujące:
– naukę języków obcych,
– naukę obsługi sprzętu multimedialnego, w tym komputera,
– zajęcia z wiedzy ogólnospołecznej,
– zajęcia z profilaktyki zdrowotnej połączone z rekreacją,
– zajęcia z zakresu sztuk artystycznych i wiedzy o kulturze.

Młodzi emeryci obecnie, często stoją przed barierą dostępności do aktywnych form nauki. Stąd zrodził się pomysł utworzenia zajęć wzorowanych na działaniach Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia będą otwarte również dla osób pozostających bez pracy lub chcących doskonalić swoje umiejętności i poszerzać dotychczasową wiedzę. CKR swoją ofertę edukacyjną kierować również będzie do dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w utworzonych klubach zainteresowań. W ramach tych zajęć uczniowie, oprócz ciekawego zagospodarowania czasu wolnego, poszerzać będą wiedzę zdobytą w szkole.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rydułtowy

Przetargi

Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: Utworzenie Centrum Kultury i Rozrywki w Rydułtowach- Adaptacja budynku byłego basenu krytego- wymiana pokrycia dachowego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót na zadaniu : “Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą Rydułtowskie Centrum Kultury

Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: “Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą Rydułtowskie Centrum Kultury”.

Aktualności

RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY już działa