Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933”

Beneficjent: Powiat Wodzisławski
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933
Koszt całkowity: 15 488 970,92 zł
Kwota wnioskowana: 11 237 125,64 zł (58,76%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Projekt obejmuje modernizacje ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku o długości około 7,5 km na terenie gminy Wodzisław Śląski i gminy Gorzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 933 (ul. Pszowska) w Wodzisławiu Śląskim przez ulice Czyżowicką, Wodzisławską, Nową, Olszyny i Oraczy do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 936 (ul. Młodzieżowa) w Wodzisławiu Śląskim. Projekt stanowi przebudowę trasy dojazdowej do istniejącej strefy przemysłowej w Czyżowicach (gmina Gorzyce) oraz planowanej strefy przemysłowej w Wodzisławiu Śląskim. Łączny koszt projektu wynosi 19 126 952,99 zł brutto, wszystkie koszty są kwalifikowane. Projekt będzie finansowany ze środków władnych beneficjenta – Powiatu Wodzisławskiego  i EFRR. Zastosowano montaż finansowy z udziałem funduszu w wysokości 58,76%.

Projekt obejmuje modernizację ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku o długości ok 7,5 km na terenie gminy Wodzisław Śląski i Gminy Gorzyce od skrzyżowania z DW 933 w Wodzisławiu Śląskim do skrzyżowania z DW 936 w Wodzisławiu Śląskim. Projekt stanowi przebudowę trasy dojazdowej do działających stref przemysłowych. Głównym celem projektu jest usprawnienie dojazdu do istniejącej strefy przemysłowej w Czyżowicach (gmina Gorzyce) oraz planowanej strefy przemysłowej w Wodzisławiu Śląskim.
Aktualny stan techniczny ciągu dróg powiatowych charakteryzuje się licznymi spękaniami, wybojami i koleinami w nawierzchni, brakiem odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego zapewniającego prawidłowe odwodnienie jezdni, złym stanem technicznym istniejących chodników, a na pewnych odcinkach całkowitym brakiem rozdziału ruchu pieszego i kołowego.

Zakres prac obejmuje:
– Przebudowę dróg powiatowych
– Przebudowę skrzyżowań
– Przebudowę utwardzonych poboczy
– Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej
– Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej
– Wybudowanie chodników
– Przebudowanie chodników
– Wybudowanie zatok autobusowych
– Przebudowę zatok autobusowych

Dla projektu przebudowy drogi na odcinku dł. 7,55km przyjęto następujące parametry techniczne:
– Droga powiatowa zbiorcza – Z
– Prędkość projektowana – 50kmph
– Obciążenie nawierzchni minimum 80kN
– Kategoria ruchu min. KR3
– Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy

Modernizacja układu drogowego w powiecie wodzisławskim pozwoli na podniesienie jakości lokalnej obsługi transportowej dzięki:
– Kompleksowości projektu – droga zostanie dostosowana do potrzeb różnorodnych użytkowników infrastruktury (kierujący pojazdami, pojazdy transportu publicznego, piesi, rowerzyści, niepełnosprawni, dzieci etc.)
– Wpływowi realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (poprawa bezpieczeństwa dzięki nowej nawierzchni, utwardzonym poboczom, likwidacji nierówności, przełomów, ubytków, które do tej pory wymuszały większą uwagę kierowców i powodowały gwałtowne manewry mpgące doprowadzić do kolizji)
– Oszczędności czasu przejazdu zarówno pojazdów osobowych jak i cieżarowych o około 2-3 minuty
– Podwyższeniu nacisku na oś w stosunku do stanu wyjściowego ( z 60kN/s na 100 kN/s).

Powyższy wariant technologiczny wykonania projektu umożliwi osiągnięcie zakładanych calow przy planowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych. Wybór technologii wykonania niniejszego projektu uznano za optymalne ze względu na:
– Koszt wykonania
– Zakres prac
– Optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów
– Stopień skomplikowania prac w projektowanej Inwestycji
– Stopień skomplikowania maszyn i urządzeń w projektowanej Inwestycji
– Stopień skomplikowania obsługi
– Lokalne warunki fizyczno – klimatyczne
– Trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną
– Neutralny wpływ obiektów na środowisko naturalne ludzi i zwierząt oraz zachowanie wymaganych poziomów dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza i ograniczeń obszarowych w fazie prac i po ich zakonczeniu

Nie planuje się innego wykorzystania przedmiotowego przedsięwzięcia niż w celu, do którego zostało zaprojektowane.

Produktami projektu będą:
– Długość przebudowanych dróg powiatowych – 7,55 km
– Długość wybudowanych chodników – 3,33 km
– Długość przebudowanych chodników – 3,82 km
– Liczba przebudowanych skrzyżowań – 6 szt
– Długość przebudowanych utwardzonych poboczy – 7,97km
– Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 6 szt
– Liczba przebudowanych zatok autobusowych – 5 szt
– Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,86 km
– Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 2,35 km

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.

Aktualności

01.02.2011 Ulica Olszyny w Wodzisławiu Śląskim zamknięta dla ruchu

17.03.2011 Nowa droga do stref gospodarczych powstanie znacznie szybciej

09.09.2011 Kolejny etap robót na ulicy Czyżowickiej

30.11.2011 Ulica Czyżowicka już przejezdna