Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie”

Beneficjent: Gmina Godów
Tytuł projektu: Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie
Koszt całkowity:  9 660 263,80 zł
Kwota wnioskowana:  7 918 518,23 zł (81,97%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Na terenie Gminy Godów w sołectwie Skrzyszów znajdują sie tereny inwestycyjno-komercyjne o pow. 35 ha zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Lokalizacja terenów inwestycyjnych wynika z bardzo dobrego położenia  oraz dużej liczby i specyficznej struktury osób bezrobotnych na terenie Jastrzębia Zdroju i Powiatu Wodzisławskiego.

Projektowana droga stanie się uzupełnieniem brakującego odcinka infrastruktury drogowej pomiędzy ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie od strony Jastrzębia Zdroju (sołectwo Szotkowice), a ul. Powstańców Śl. w Godowie w kierunku Łazisk. Ulokowanie tak dużego terenu pozwala na powstanie tam dużych i istotnych z punktu widzenia regionu inwestycji, w tym przemysłowych i opartych o wysokie technologie. Konieczne jest w tym celu zmodernizowanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, szczególnie w kontekście powstającej autostrady A1(węzeł Gorzyce) . Celem projektu jest zatem zaktywizowanie gospodarcze terenów inwestycyjno-komercyjnych wzdłuż projektowanej i modernizowanej drogi, planowane utworzenie przynajmniej 150 nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Godów, Powiatu Wodzisławskiego oraz miasta Jastrzębia Zdroju.

W ramach projektu wybudowana zostanie droga dojazdowa od terenów inwestycyjnych (ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie do ul.1 Maja w Skrzyszowie) oraz zmodernizowana zostanie ul. 1 Maja (do ul. Powstańców Śląskich w Godowie). Część zadania dotyczy drogi powiatowej, ale na mocy porozumienia całość zadania zostanie przekazane Gminie Godów.